Gençlik Meclisi Nedir?

Katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşana bilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; 

hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini açıkça söyleyebilme,çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan demokratik bir platformda gençlerin, meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentin sürdürülebilir gelişmesinin temelini  oluşturacak politikaların yaratılmasında ve öncelikli sorunların belirlenerek bunların çözüm önerilerinin üretilmesine katkıda bulunmalarını sağlayan

yapıdır

Gençlik  Meclisi’nin Yasal Dayanağı Nedir?

T.C anayasasının 58/2 Gençliğin korunması maddesi başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyetinin aşağıda tarih ve sayıları belirtilen kanun ve yönetmeliklerin yanında uluslararası imzalanmış olan ILO sözleşmelerine dayanmaktadır. 8 Ekim 2006 tarihli 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyleri Yönetmeliği

Gençlik Meclisi Kime Bağlıdır?

Gençlik meclisleri tüzüklerinde belirtildiği şekliyle doğrudan belediye başkanına yada belediye başkanından görevlendirilen başkan vekili yada daire başkanlarına bağlı olabildiği gibi kent konseyi başkanlarına da bağlı olabilirler. Bu durum iç tüzüklerde açığa kavuşturulmuştur.Hiçbir siyasi parti ile doğrudan dikey veya yatay bir ilişki içerisine girmez.

Gençlik Meclisi Kime Bağlıdır?

Gençlik Meclisi Yönetimi, gençlik meclisi asil üyelerinin katılımı ile gerçekleşen seçimlerle belirlenir.

Gençlik Meclisi üyelerinin görev süresi ne kadardır?

Tüzüklerinde aksi madde belirtilmediği müddetçe belediye meclis üyelerinin görev sürelerine eşittir.

Gençlik Meclis Amacı Nedir?

•Gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetini geliştirmek, kendi potansiyellerini ve güçlerini keşfederek geliştirmelerini sağlamak.
•Bireysel duyarlılığı toplumsal duyarlılık haline dönüştürme bilincini oluşturmak.
•Kentli olma bilincinin oluşmasıyla çevreye duyarlı bireylerin oluşumuna katkı koymak, gençlerin kent sorunlarının çözümüne yönelik karar verme sürecine katılımlarını sağlamak.
•Gençlerin karar alma organlarına katılımını ve söz sahibi olmalarına katkı koymak.
•Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek
•Kent gençliğinin kent yönetimine aktif olarak katılarak kendileri ve kentle ilgili sorunların çözümünde rol almalarını ve gençlerin yönetime katılmasında kurumsallaşmayı sağlamak
•Gençlerimizin kişisel, toplumsal, siyasal, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve iletişim gibi konularda gelişimlerine ilişkin programlara ve faaliyetlere katılımlarını gerçekleştirmek ve söz sahibi olmalarını amaçlamaktır.

Gençlik Meclisi’nden Kimler Yararlanabilir?

Gençlik meclisinden kentte yaşayan bütün gönüllü gençler yararlanabilir.

Gençlik Meclisi Kimlerden Oluşur?

•Gençlik Meclisi; yerel ve merkezi yönetimin temsilcileri, lise ve dengi okullar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile iş birliği içinde çalışır.
•Gençlik Meclisi 15–29 yaşlarındaki gençlerden oluşur.
 

 

Gençlik Meclisi Başkanı’nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

•Genel Kurul toplantılarını yönetir,

•Yürütme Kuruluna başkanlık eder,

•Meclisi gündemlerini Yürütme Kurulu ile birlikte belirler,

•Gençlik Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda temsil eder,

•Yürütme Kurulu’nun; Gençlik Meclisi ile temas halinde; ilgili birimler            ile işbirliği içinde çalışmasını sağlar,

•Belediye Meclisi ilke ve amaçları doğrultusunda, proje ve aktivitelerin daha etkin olabilmesi için gerekli çalışmaları yapar,

•Gençlik Meclisi Başkanı ve Genel Sekreteri, meclisi temsilen Belediye

•Meclisi genel kuruluna katılır.

•Başkan, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur

Gençlik Meclisleri Hangi Çalışmaları Yapar? 

•Başlıca çalışma alan ve konuları aşağıda sıralanmıştır
•Gençler bağlı oldukları belediyenin gençlik politikası ile ekonomik ve sosyal politikalarının oluşturulmasına katılmasını sağlamak.
•Belediye ile gençler arasında ve gençlerin kendi aralarındaki uzlaşma ve işbirliğini güçlendirmek.
•Kent ile ilgili sorun ve ihtiyaçları ve çözüm yolları içeren Yerel Gençlik Eylem Planları geliştirmek.
•Üniversite öğrencileriyle yakın temas halinde bulunmak ve öğrencilerin kurduğu okul kulüpleriyle ortak çalışmalar yapmak.
•Gençlere yönelik olarak; meslek edindirme yardımı, eğitim yardımı, iş edindirme çalışmaları, gençlik merkezleri kurulması, eğlence ve spor alanları yapılması, çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi, kötü alışkanlıklar ve madde bağımlılığının önlenmesi konularında çalışmalar yapmak.
•Gençlerin kişisel, toplumsal, siyasal, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve iletişim gibi konularda gelişimlerine yönelik programlar ve faaliyetler geliştirmek, bunlara katılımlarını sağlamak.
•Gençlerin gönüllü hizmetlerine katılmalarını sağlamak üzere gönüllü çalışmak isteyen gençler ile gönüllü çalıştırmak isteyen kurumlar arasında irtibat sağlamak.
•Gençlerin sorun ve ihtiyaçları çözmek ve taleplerini gerçekleştirmek için projeler geliştirmek.
•Oluşturduğu görüş, öneri ve raporları Belediye Meclisinin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunmak.
•Sürekli ve geçici nitelikte Kurullar kurmak ve üyelerini belirlemek, bu Kurulların raporlarını görüşmek.
•Amaçları doğrultusunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer ve toplantılar düzenlemek, uygun görülen toplantılara temsilci göndermek.
•Gençlik konusunda yayınlar ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak.
•Belediyesi ve bölgede faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gençlere yönelik politikalarının uygulanmasını izlemek. Bu çerçevede, ilgili sivil toplum kuruluşlarından da yararlanmak suretiyle daha etkin uygulamaları temin etmek üzere görüş bildirmek.
•Belediye Meclisinin uygun bulması halinde, diğer mahalli idareler ile ulusal ya da uluslararası düzeyde faaliyet gösteren benzeri işleve sahip kurumlarla ikili ve çok taraflı ilişkiler kurmaya karar vermek.
•Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve ortak faaliyetlerde bulunulmasına karar vermek.
•Belediyenin gençliği etkileyen mevzuat çalışmalarında görüş bildirmek.